سازمان سرمایه گزاری و مشارکت ها

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس به عنوان سازمانی وابسته به شهرداری بندرعباس با هدف گسترش و تمرکز تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و سرمایه گذاران در راستای برنامه هــای توسعه شهری و رونق اقتصادی شهری در سال 1396 تاسیس شد. که قبل از آن در قالب مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی فعالیت  داشته است . اصولا فلسفه وجودی سازمان یاری گرفتن از بخش خصوصی در اموری است که بنا به شرائط بخش خصوصی (مانند منابع مالی، امکانات تکنولوژیکی، مدیریت بهینه و ....) امکان انجام امور در زمان کمتر و با کیفیت بهتر وجود خواهد داشت. لذا این سازمان در جهت افزایش بهره وری و توسعه مشارکتهای مردمی در امور اقتصادی و زیربنایی شهری شکیل شده است.

 

  ارکان سازمان عبارت است از :
الف : شورای سازمان      
ب : هیئت مدیره
ج : مدیرعامل                  
د : بازرس

 


شورای سازمان مرکب خواهد بود از :

- شهردار به عنوان رئیس

-رئیس هیات مدیره سازمان

-سه نفر از مدیران مجرب و با تحصیلات مرتبط در حوزه ماموریتی سازمان با انتخاب شهردار


 
هیئت مدیره سازمان مرکب خواهد بود از

-معاون ذیربط شهرداری با انتخاب شهردار به عنوان رئیس

-رئیس سازمان به عنوان عضو و دبیر

-یک نفر صاحبنظر در حوزه مدیریتی سازمان دارای سوابق علمی و تجربی لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تائید شهردار