وظایف سازمان

 

 

وظایف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بندرعباس


 • مدیریت تهیه و اجرای مطالعات توسعه سرمایه گذاری شهر بندرعباس
 • بازاریابی شهری (برند سازی)
 • تدوین و مستند سازی فرآیند سرمایه گذاری و اطلاع رسانی عمومی
 • شناسایی، ترغیب و ارائه بسته های تشویقی به سرمایه گذاران
 • استفاده از شیوه های نوین و کارآمد برای جذب سرمایه
 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های خصوصی سازی در شهرداری
 • استفاده از منابع و ابزارهای مالی نوین
 • بهره برداری از ظرفیت های موسسات مالی و اعتباری مجاز
 • تلاش جهت معرفی موثر شهر و قابلیت های آن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • اطلاع رسانی داخلی و خارجی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری
 • تعریف اولویتهای سرمایه گذاری شهر متناسب با نیازها و الگوی شهری
 •  ایجاد قوانین حمایتی و تشویقی برای سرمایه گذاران
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات جهت حمایت از سرمایه گذار
 • ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه سرمایه گذاری
 •  ایجاد ساز و کار در تمرکز تصمیم گیری در خصوص طرح های سرمایه گذاری حوزه شهر بندرعباس