آیین نامه ها و مقررات

 

انواع روش های مشارکتی

 

-         B.O.T  (ساخت،بهره برداری ، تحویل )

-         B.O.O )  ساخت ، بهره برداری ، مالکیت )                                                              

-         B.O.L.T (ساخت، بهره برداری ،اجاره ، تحویل

-         B.L.T (ساخت ،اجاره ،تحویل )

-         B.O.O.T (ساخت ،بهره برداری ،مالکیت،تحویل )

-         R.O.L (بازسازی،بهره برداری ، اجاره

-         D.B.O (طراحی ، ساخت ، بهره برداری )

-         B.T.O (ساخت ، تحویل بهره برداری )

-         B.O.R ساخت ، بهره برداری ، بازسازی

-         D.B.F.O (طراحی ، ساخت ، تامین مالی ، بهره برداری )

-         R.O.T (بازسازی ، بهره برداری ، تحویل )

-         F.I.I (سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی )

-         F.D.I (سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-         مشارکت مدنی

-         روش های ترکیبی (ترکیب تعدادی از روش های فوق الذکر